ยุววิศวกรบพิธ ๕๑

Voluntary Engineering Student Camp 51

ชมรมค่ายอาสายุววิศวกรบพิธ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"ยุว" เพียงหนึ่งน้อย วัยเยาว์
"วิศวกร" คือนามเรา เบื้องหน้า
"บพิธ" ท่านหมายไว้ผู้สร้าง แลนา
คือนามข้าฯ ชาวค่าย วิศวกรรม