ค่ายยุววิศวกรบพิธ ๔๙ กลางปีโครงการก่อสร้างบ้านพักอาจารย์
ณ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
21 ธันวาคม 2563 - 14 มกราคม 2564
(ปิดรับลงทะเบียน)